പാവന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
text text
പാവന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ക്ഷേത്രം തന്ത്രി

ബ്രഹ്മശ്രീ തരണ നെല്ലൂർ തെക്കിനിയേടത്ത് പത്മനാഭനുണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട്

ബ്രഹ്മശ്രീ തരണ നെല്ലൂർ തെക്കിനിയേടത്ത് പത്മനാഭനുണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട്

ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി

സെക്രട്ടറി

കെ. പി. നാരായണൻ

9497433239

പ്രസിഡണ്ട്‌

കെ. മുരളീധരൻ

9947876068

ഖജാൻജി

പി. വി. രമേശൻ

9605169648

ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി

അശോകൻ നമ്പൂതിരി

മാരാർ

യു. വി. രാജൻ

മാതൃസമിതി

സെക്രട്ടറി

കെ. യശോദ

പ്രസിഡണ്ട്‌

കെ. യം. നളിനി