പാവന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
text text
പാവന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം


വിലാസം

ബന്ധപെടുക

പാവന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം,
പാവന്നൂർ പി.ഒ, പാവന്നൂർ മൊട്ട,
മയ്യിൽ -വഴി, കണ്ണൂർ -ജില്ല,
പിൻ : 670602,
കേരളം,
ഇന്ത്യ.

ഇമെയിൽ

pavannurtemple@gmail.com

ഫോൺ

കെ. പി. നാരായണൻ(സെക്രട്ടറി): 9497433239

കെ. മുരളീധരൻ(പ്രസിഡണ്ട്‌): 9947876068

പി. വി. രമേശൻ(ഖജാൻജി): 9605169648

--> -->