പാവന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
text text
പാവന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

സംഭാവന അയക്കേണ്ട വിലാസം

സെക്രട്ടറി

പാവന്നൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സമുച്ചയ പുനരുദ്ധാരണ കമ്മിറ്റി

പി. ഒ. പാവന്നൂർമൊട്ട, (വഴി) മയ്യിൽ- 670602

കണ്ണൂർ, കേരളം

കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത്

സർവ്വീസ് സഹകരണ ബേങ്ക്

പാവന്നൂർ മൊട്ട ശാഖ

A/C No.2330