പാവന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
text text
പാവന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ഉത്സവങ്ങൾ

മകരമാസത്തിലെ പൂയ്യം നക്ഷത്രത്തിൽ

വൃശ്ചികത്തിലെ കാർത്തിക വിളക്ക് ഉത്സവം

ജൂലൈ 2 പ്രതിഷ്ഠ ദിനം

വിനായക ചതുർഥി രാമായണം മാസാചരണം

അയ്യപ്പന് മണ്ഡല കാല ഉത്സവം

നാഗസ്ഥനത്ത് മകര മാസത്തിലെ തൈപൂയ്യത്തിന് സർപ്പബലി